نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
هنوز خاتمي نيامده بود!
خاک وطن


دوران دبيرستان ، تنها خيال درس خواندن داشتيم !بازيگوش نبودم ولي دوستانم شيطنت بسيار بلد بودند !دوران دبيرستانم با دوران اصلاحات پيوند اخوت بسته بودند البته به جبر روزگار !اين داستان واقعي است زماني كه من اراده كردم اينگونه باشد! سند آن نه گفتاري از روي دشمني، بلكه چشمانم و گوش هايم حس كرده اند  !

صبح زود طبق قاعده جهاني عادت از منزل پدر راهي مدرسه شدم . روز شانس ما بود البته همه مي دانند شانس دروغ است! براي دلخوشي رداي راستي بر آن مي پوشانيم چون آدمي زاد دلسوز است ! از قرار، شانس جميع بچه هاي مدرسه اين گونه رغم خورد كه آن روز زودتر تعطيل شوند ما هم خوشحال مانند زنداني اي كه براي مدتي مجوز خروج گرفته فرار را بر قرار البته با گام هاي آهسته  ترجيح داديم !

نيت اين بود از دوستان خدا حافظي كنم و راهي خانه شوم ولي دوستم ايمان گفت بيا برويم پاركينگ رئيس جمهور مي آيد بابلسر سخنراني كند گفتم هم فال است هم تماشا ! رفتيم ورزشگاه بابلسر اما انگاري خيلي زود رفته بوديم زمين خالي از مردم بود ولي جايگاه درست شده بود و ماموران ايستاده بودند كه هر كس وارد مي شود يك بازجويي بدني شوند و اگر مشكلي پيش نيامد وارد زمين ورزش شوند! خيلي طول كشيد كه مردم چند هزار نفر شوند و جالب اينكه بيشترشان محصل تشريف داشتند و تازه سن تكليف را گذرانده بودند!


ما هم گوشه اي خلوت كرده بوديم با دوستان، و بحث هايي الكي مي كرديم  ! چرخ بال، هي مي آمد و هي مي رفت باز هي مي آمد و هي مي رفت ! ولي خبري از آقاي رئيس جمهور نبود مدتي باز گذشت كسي پشت تريبون مي گفت ماموران ديگر نمي خواهد بازرسي كنيد از مردم، بزاريد بيايند داخل!

ديدم جمعيت به ولوله افتاد . فهميديم كه فلاني دارد مي آيد همه سر به آسمان داشتيم كه چرخ بالي فرود آيد ولي اينگونه نشد ! آقايون زميني آمدند با چه ماشين هايي ! مثل عبا و عمامه خاتمي سياه ! شاستي بلند! هنوز هم چشم ها نتوانسته بودند خاتمي را  رصد كنند حتي پياده شدن آنها را نديديم. يكي يكي مقامات كشوري و استاني بالا مقر سخنراني آمدند و گوشه اي كه صندلي بود نشستند و هنوز خاتمي نيامده بود!

ناگهان صداي تيتراژ سريال امام علي پخش شد ! و در همين حين خاتمي ديده شد و همچنان صداي آهنگ سريال امام علي (ع) گوش ها رو نوازش مي داد ! البته من رابطه ي خاتمي  را با اين آهنگ هنوز كشف  نكردم !

ايستاد و دست تكان مي داد . صندلي آوردند تا آن بالا جلوس كند ! نماينده اصول گرا بابلسر كمي سخنراني كرد و هنوز خاتمي نشسته بود  و دست تكان مي داد ! سخنراني نماينده بابلسر كه تمام شد او كمي سخن پاشي كرد ! و از مردم بابلسر خدا حافظي كرد و رفت.

بله خاتمي به بابلسر آمد و اين شعار را هميشه يدك مي كشيد سه سيد خدايي  خميني خامنه اي خاتمي ! هر چند امروز ماهيت دروغين او بر ملا شد و سكه وجود خود را حراج كرد و پيوند خود را با غربستان هويدا كرد . و در نقش يك غرب زده  هنوز مي خواهد در انقلاب اسلامي ايران نفس بكشد ولي زهي خيال باطل !
______________________________________________________________

 ته نوشت:
- فتنه دچار سكته مغزي شده است و عده اي سعي  مي كنند اعضاي آن را به بيماران غربستاني پيوند زنند .
- قاعده هم جواري كه در شعار فوق ديده مي شود درست نيست بلكه براي فريب مردم در آن زمان استفاده مي شد و رگه هاي اصيل آن را در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري ايران نيز به صورت واضع ديده شده است .

http://khakvatan.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=234&tab=weblog