نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
کشتار در آئین یهودیان
آخرین منجی


 

 

 

احكام كشتار در كتب بني اسرائيل

Jeremiah 12- 3

: pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter.

كتاب ارميا نبي – باب 12 – آيه 3

ايشان را مثل گوسفندان براي ذبح بيرون كش و به جهت  قتل روز  تعيين نما

Jeremiah -51- 20.21.22

Thou art my battle axe and weapons of war: for with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms;

And with thee will I break in pieces the horse and his rider; and with thee will I break in pieces the chariot and his rider

With thee also will I break in pieces man and woman; and with thee will I break in pieces old and young; and with thee will I break in pieces the young man and the maid

كتاب ارميا نبي – باب 51 – آيه 20 تا 22

تو براي من كوپال و اسلحه جنگي هستي . پس با تو امتها را خرد خواهم ساخت و ممالك را نابود خواهم ساخت . و با تو اسب و سوارش را خورد خواهم ساخت . و با تو مرد و زن را خرد خواهم ساخت و با تو پير و طفل را خرد خواهم ساخت و با تو دوشيزه و جوان را خرد خواهم ساخت . . .

Jeremiah – 49 – 28

Arise ye, go up to Kedar, and spoil the men of the east

كتاب ارميا نبي – باب 49 – آيه 28

برخيزيد و بر ( قيدار ) هجوم آوريد و بني مشرق را تاراج نمائيد .

Ezekie – 9 – 6

Slay utterly old and young, both maids, and little children and women

كتاب حزقيال نبي – باب 9 – آيه6

پيران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تماماً به قتل رسانيد . . .

1st Samuel- 51- 3

 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay  both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass 

  پس اكنون برو عماليق را شكست داده و جميع مايملك آنان بالكل نابود ساز و بر ايشان شفقت نفرما بلكه زن و مرد و طفل شيرخوار و گاو و گوسفند و شتر آنها را بكش . . .   

Isaiah – 13 – 15 . 16

Every one that is found shall be thrust through; and every one that is joined unto them shall fall by the sword

Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled, and their wives ravished

كتاب اشعيا نبي – باب 13 – آيه 15و 16

هركه يافت شود با نيزه زده خواهد شد و هركه گرفته شود با شمشير كشته خواهد شد . اطفال ايشان نيز در مقابل چشمانشان كشته خواهد شد و زنانشان بي عصمت خواهد شد و خانه هايشان غارت خواهد شد .

Deuteronomy – 32 – 25

The sword without, and terror within, shall destroy both the young man and the virgin, the suckling also with the man of gray hairs

كتاب تثنيه – باب 32 – آيه 25

شمشير از بيرون و دهشت از درون ايشان را بي اولاد خواهد ساخت . هم جوان و هم دوشيزه را ، شيرخوار و پير را هلاك خواهد ساخت .

I shall give thee the heathen for thine 1inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession

كتاب مزامير – باب 2 – آيه 8 و 9

از من درخواست كن ، ملتها را به ميراث تو خواهم داد و اقصاي زمين را به ملك تو خواهم درآورد . ايشان را با عصاي آهني خواهي شكست . . .

http://akharinmongy.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=26&tab=mobareze